REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://bealfa.pl

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne 
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży 
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór 
§ 5 Dane osobowe 
§ 6 Reklamacje 
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
  1. zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego http://bealfa.pl umów sprzedaży  i określa zasady wykonywania tych umów.
  2. dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. Newsletter’a.
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny http://bealfa.pl . Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Akcelerator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa  numer NIP 522-306-28-80, numer REGON 364414774, numer KRS 0000617255
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres  email: kontakt@bealfa.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
  Akcelerator Sp. z o.o. , ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa
 5. Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Zamówienia realizowane na terenie całej Unii Europejskiej
 7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. 
 8. Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady fizyczne i prawne towarów dostępnych w e-sklepie jest AKCELERATOR Katarzyna Jagiełło ul. Czerwonych Dębów 19, 05-830 Warszawa  Numer NIP 7981390569, Numer REGON 140656829

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się do listy”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
  5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony. 2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
   1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@bealfa.pl  lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
   2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie E-sklepu;
  2. złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;


3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „ Newsletter”)
3.3.    Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu http://bealfa.pl konta
Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Prawidłowa rejestracja konta zostanie potwierdzona komunikatem „Konto zostało aktywowane”.
3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu http://bealfa.pl  polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu  wybieramy formę płatności i klikamy ikonę „Złóż zamówienie.
3.4 W celu złożenia zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres : kontakt@bealfa.pl,. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
3.4.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
3.5. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. 
3.6. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.7. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon
3.7.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
3.7.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości
od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu)
3.8.  Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników)
3.9. Zamówienia  przyjmowane są na bieżąco
3.10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Akcelerator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa , numer NIP 522-306-28-80, numer REGON 364414774, numer KRS 0000617255
3.11. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.7 Regulaminu.
3.12. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
§4 Płatność, dostawa, odbiór
4.1  Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia. 
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – odbiór osobisty 
b) bezgotówkowej :
-płatność przelewem na rachunek sklepu Akcelerator Sp. z o.o. , nr rachunku 02 1140 2004 0000 3802 7621 3837
- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN wpłacony w całości.
4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Akcelerator Sp. z o.o. , ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa  numer NIP 522-306-28-80, numer REGON 364414774, numer KRS 0000617255 prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2.  Wysyłka towarów
4.2.1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową.
4.2.2.  Dostawa zakupionych towarów wykonywana jest własnym transportem Usługodawcy lub firmą kurierską.
4.2.3.  Koszty dostawy: .
Po złożeniu zamówienia nasz system obliczający odległości i koszt dostawy poda koszt dla jednej paczki.  Dla większych zamówień może to być kilka paczek. W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Zamawiającym.
Ciężar paczki do 30 kg koszt 18 zł.
Powyżej 30 kg zostanie wysłana druga paczka, koszt 18 zł + 18 zł.
4.2.4. Odbiór osobisty ustalany jest drogą mailową bądź telefoniczną
4.2.5. Istnieje możliwość dostawy na miejsce odbioru po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem i akceptacji mailem.
4.2.6.  Minimalna wartość zamówienia wynosi 200 zł powiększona o koszt transportu.
4.2.7. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż  trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.9 niniejszego regulaminu). 
4.2.8.  Akcelerator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa  numer NIP 522-306-28-80, numer REGON 364414774, numer KRS 0000617255 dokonuje dostarczenia towarów transportem własnym bądź też powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu. 
  4.3.  Odbiór towarów
4.3.1.  Sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje po odbiorze od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić  protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki. 
4.3.4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego usług przewozowych prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym http://bealfa.pl poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48886101080, bądź też mailowo na adres:  kontakt@bealfa.pl
4.3.5. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Sprzedawcy. 

§ 5 Dane osobowe
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Akcelerator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa,  numer NIP 522-306-28-80, numer REGON 364414774, numer KRS 0000617255
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.3.  Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
5.4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres :
Akcelerator Sp. z o.o. , ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa bądź też mailowo na adres kontakt@bealfa.pl

§ 6 Reklamacje
6.1.  Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.)
6.1.2. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Akcelerator Sp. z o.o. , ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa

……………………………………………………..
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@bealfa.pl, wraz ze zdjęciem produktu. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.2.  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@bealfa.pl, bądź listownie na adres sklepu : Akcelerator Sp. z o.o. , ul. Ryżowa 43D/4, 02-495 Warszawa
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1. Ze względu na szczególną specyfikę towarów sprzedawanych w Sklepie, które są produktami szybko psującymi się, o krótkim terminie przydatności do spożycia, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje. 
7.2. Jest to zgodne z zapisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2012.1225 j.t. „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
7.2.1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
7.2.2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
7.2.3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
7.2.4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
7.2.5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
7.2.6.  Dostarczania prasy,
7.2.7.  Usług w zakresie gier hazardowych”.
§ 8 Informacje dodatkowe
8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu http://bealfa.pl  spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
8.1.1.  Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
8.1.3.  Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4.  Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5.  Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
8.2. Informacja dla klienta sklepu http://bealfa.pl , w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”  Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego http://bealfa.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Modyfikacja zamówienia”, czy też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy kontakt@bealfa.pl  lub telefoniczny pod numerem telefonu  +48 886101080
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bealfa.pl  z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48 886101080  Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia. 
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. W zależności od tego, z jakiej formy przewidzianej przez system sklepu http://bealfa.pl zakupu klient zdecyduję się na kupno produktów oferowanych przez sprzedawcę- utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub
przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
.
8.4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
8.4.1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
8.4.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
8.4.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
8.4.4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
8.4.5.  Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5.  Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych  przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie. 
8.6.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7.  Rozstrzyganie sporów:
8.7.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
8.7.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy